Konkurs na stanowisko kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie.

Kierownik DDS+ bezpośrednio podlegać będzie kierownikowi GOPS w Izabelinie.

 Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 • Kierownik DDS+ wykonuje również pracę opiekuna osób starszych-pensjonariuszy DDS+
 • Ponadto jego zadanie to; Kierowanie działalnością DDS+ oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 • Uzgadnianie z kierownikiem GOPS podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania i działalności DDS+.
 • Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy, GOPS itp. w celu realizacji zadań DDS+.
 • Organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, zapewniająca sprawne wykonywanie powierzonych zadań.
 • Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy z kierownikiem i głównym księgowym GOPS.
 • Przygotowywanie projektu budżetu przy współpracy z kierownikiem i głównym księgowym GOPS.
 • Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i prowadzenie dokumentacji.
 • Określanie zakresu obowiązków dla podległych pracowników i wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy.
 • Przygotowywanie i składanie kierownikowi GOPS wszystkich wymaganych informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania DDS+.
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych, pisanie wniosków o dotacje.
 • Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji DDS+, oraz odpowiedzialność za majątek DDS+.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS.
 • Przestrzeganie przepisów prawa.
 • Tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności osób starszych, pensjonariuszy DDS+.
 • Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pensjonariuszy DDS+.
 • Utrzymywanie kontaktów z rodzinami pensjonariuszy DDS+.

 

Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2019 r. poz. 1507 ze zmianami)
 2. Staż pracy 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
 6. Obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

 1. Cechy niezbędne do pracy z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi tj: empatia, życzliwość oraz cierpliwość i właściwe podejście do podopiecznych.
 2. Umiejętność kierowania zespołem pracowników.
 3. Umiejętność współpracy oraz skutecznego komunikowania się.
 4. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów.
 5. Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych.
 6. Znajomość procedur i umiejętność pisania wniosków i pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych.
 7. Dyspozycyjność.
 8. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, prawdomówność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, kultura osobista.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Umowa o pracę.
 • Czas pracy: pełny wymiar.

Niezbędne dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 5. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy.
 6. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 7. Czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru i informacja o przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym naborem.

 Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Oferty należy składać w terminie do dnia 2 marca 2020 r. do godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy w Izabelinie ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie”.
 • Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozpatrywanie ofert oraz wyniki konkursu: 

 • Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelin w dniu 5 marca 2020 r.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 22 722 79 95.

Autor: Robert Marczak