Regulamin Kwalifikacji Uczestnika do Dziennego Domu „Senior +”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

§ 1

 1. Dzienny Dom „Senior +” jest ośrodkiem wsparcia i świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańcom Gminy Izabelin w wieku 60+, nieaktywnym zawodowo zwanym dalej Seniorami.
 2. W pierwszej kolejności do Dziennego Domu „Senior +” będą kierowane osoby bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego, samotne, obarczone dysfunkcjami społecznymi lub niepełnosprawnością.

 

§ 2

 1. Do Domu przyjmowani będą Seniorzy na podstawie:
  1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Dziennego Domu „Senior +” lub jej przedstawiciela ustawowego składanego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.
  2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego GOPS w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie. W celu ustalenia kolejności przyjmowania seniorów do Domu pracownik socjalny dokonuje oceny wg załącznika nr 1 do Regulaminu.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu kompletuje pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.
 3. Decyzję w sprawie skierowania Seniora do Dziennego Domu „Senior +” wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z upoważnienia Wójta Gminy Izabelin po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania Seniora

 

§ 3

 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może uchylić decyzję kierującą do Domu Senior + np. z powodu:
  1. szczególnie rażącego zachowania, w tym przebywania w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub spożywania alkoholu w Domu,
  2. zachowania zagrażającego własnemu zdrowiu i życiu lub zdrowiu innych,
  3. nie przestrzegania Regulaminu i zasad współżycia społecznego

 

§ 4

 1. Pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny.
 2. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt Seniorów w Domu określa Uchwała Nr XL/366/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 września 2018 r w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Izabelinie,
 3. Informacja dotycząca kwoty naliczonej odpłatności za miesięczny pobyt w Domu Senior+ zamieszczona jest w decyzji administracyjnej, kierującej do placówki.
 4. Wysokość odpłatności jest uzależniona od sytuacji dochodowej Seniora kierowanego do Domu.
 5. Opłata za pobyt wnoszona jest przez Seniora w okresach miesięcznych w terminie do dnia 5 następnego miesiąca.
 6. Osoby skierowane do Domu na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ponoszą odpłatność według następującej zasady: opłatę należną od osoby skierowanej za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni pobytu.
 7. Należności z tytułu opłat za pobyt w Domu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 8. W szczególnych przypadkach, na wniosek uczestnika zobowiązanego do ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu, Wójt Gminy Izabelin może zwolnić go częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności za pobyt, w szczególności jeżeli:
  1. osoba ta wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce, 2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, 3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia.
 9. Decyzję zmieniającą odpłatność za pobyt w Domu lub zwalniającą z odpłatności w całości lub w części wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie.

 

§ 5

 1. Decyzję odnośnie terminu przyjęcia do Domu podejmuje kierownik GOPS, w porozumieniu z osobą kierowaną, jej opiekunem prawnym lub rodziną.
 2. Osobom po raz pierwszy skierowanym do korzystania z usług Domu decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu wydaje się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, celem przygotowania indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego oraz rozeznania potrzeb Seniora.
 3. Okres na jaki Senior został skierowany może być przedłużony w zależności od potrzeb zainteresowanego.
 4. W razie częstych nieobecności Seniorów trwających dłużej niż 10 dni roboczych w miesiącu, do Domu mogą być skierowane inne osoby, jednak w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach.
 5. W przypadku, gdy Dom nie dysponuje wolnymi miejscami, osoba zakwalifikowana zostaje wpisana na listę osób oczekujących i kierownik GOPS zawiadamia ją o przewidywanym czasie przyjęcia.

Zadanie publiczne realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Autor: Robert Marczak

Artykuły

Karta Oceny Funkcjonalnej

Załącznik nr 1 Do Regulaminu Kwalifikacji Uczestnika - Karta Oceny Funkcjonalnej

12 lutego 2020
Robert Marczak
Czytaj więcej o: Karta Oceny Funkcjonalnej

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kwalifikacji Uczestnika do Dziennego Domu „Senior +”

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kwalifikacji Uczestnika do Dziennego Domu „Senior +”.

12 lutego 2020
Robert Marczak
Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kwalifikacji Uczestnika do Dziennego Domu „Senior +”